Bursa Yenişehir'de Gezilecek Yerler

İran'ın Şemaki kasabasından Anadolu'ya gelerek Yenişehir'e yerleşen Şemaki ailesi tarafından XVIII. yüzyılda yaptırılmıştır. Konak olarak adlandırılabilecek ev iki katlıdır. Zemin katta taşlık ve sağ tarafında mutfak ve kiler, sol tarafında iki oda yer alır. Mutfak duvarına bitişik ahşap merdivenle üst kata çıkılır. Burada eyvanlı bir sofa, sofaya açılan bir "başoda" ile biri küçük diğeri büyük iki oda daha yer alır.


Yenişehir'in yaklaşık 15 km. güney doğusunda yer alan ve aynı isimli köyün hemen bitişiğinde yer almaktadır. Yarhisar şelalesi oldukça düz bir alanda iki tepenin arasından düşer. Bir göl oluşturuyor ve gölün önü oldukça geniş ve güzel bir piknik alanıdır.


Osmanlı Sadrazamlarından ve Yemen Fatihi olarak tanınan Sinan Paşa Yenişehir’de kendi ismini taşıyan cami, medrese, imaret ve bir arastadan oluşan külliye yaptırmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi, Sinan Paşa arşivindeki bir hüccete göre (1598) bu yapı topluluğunun XVI.yüzyılın sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Sinan Paşa Camisinin kuzey-güney doğrultusunda Sinan Paşa’nın medresesi bulunmaktadır.


Yenişehir-İnegöl karayolundan ayrılan bir yolla ulaşılan köy, Yenişehir'e 16 km. Uzaklıktadır. Doğal ve tarihsel zenginliklere sahiptir.


Yenişehir’de Bali Bey Yapı topluluğundan günümüze cami ve çarşı içerisindeki bir kemer gelebilmiştir. Vakıf kayıtlarında ismi geçen imareti bugün bulunmamaktadır. Cami’nin kitabesi olmadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamakla beraber XVI.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Cami kare planlı olup üzeri, pandantifli merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.


Yenişehir, Yarhisar Köyü’ndeki Orhan Gazi Camisini vakıf kayıtlarına göre Orhan Gazi eşi Nilüfer Hatun adına yaptırmıştır.Cami XIV.yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir. Caminin ibadet mekanı dikdörtgen planlıdır. Kuzey duvarından ibadet mekanına açılan bir kapı ile içeriye girilen ibadet mekanı doğu ve batı duvarlarında açılmış altlı üstlü ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.


Yenişehir Barçın Köyü Camisi’nin kitabesi bulunmadığında ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı belli değildir. Moloz taştan yapılmış caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Cami mimari yönden bir özellik taşımamaktadır. Eski tarihlerde yapılmış bir cami üzerine yapıldığını gösteren yegane belge minaresidir. Batısındaki minarenin kaidesi caminin çatısına kadar yükselmektedir.


Sinan Paşa yapı topluluğu cami, medrese, imaret ve arastadan meydana gelmiştir. Yapı kitabesi bulunmadığından ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı sadrazamı ve Yemen fatihi olarak bilinen Sinan Paşa 1596 yılında ölmüştür. Buna göre yapı topluluğunun XVI.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.Bu konuda araştırma yapan Tülay Reyhanlı,vakıf kayıtlarına dayanarak imaretin 1572-1573 yıllarında başlanıp l582’de tamamlandığını tespit etmiştir.


Süleyman Paşa Türbesi’nin kitabesi bulunmamaktadır. Vakıf kayıtlarına göre Süleyman Paşa Sultan Orhan Gazi’nin oğlu olup, 1359-1360 yılında ölmüştür. Bu türbeyi Süleyman Paşa İzmit Sancak Beyi iken, 1337-1338’de kendisi için yaptırmıştır. Ancak Süleyman Paşa Bolayır’da gömülmüştür. Türbe sekizgen planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Kuzey cephesinde dışa doğru bir çıkıntı yapan niş içerisinde, yay kemerli giriş kapısı bulunmaktadır.


Yenişehir karaca Ahmet Köyü’ndeki bu türbenin vakıf kayıtlarından Karaca Ahmet’ ait olduğu öğrenilmiştir. Türbe kareye yakın dikdörtgen planlı olup, içerisinde doğu batı yönünde uzanan bir sanduka bulunmaktadır.

Harita Üzerinde Bursa Yenişehir'de Gezilecek Yerler