Yıllık İzni Yurtdışında Geçirme Talebi

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüşte devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınmasına gerek olmadığı belirtilse de kamu kurumları bu konuda dilekçe istemeye devam etmektedir.
Devlet Personel Başkanlığı Görüşü (09.05.2013-6643)
Bilindiği üzere, Devlet memurlarının, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebileceklerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “İkamet Mecburiyeti” başlıklı ek 20 nci maddesi, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin (g) bendi ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu düzenleme sonrası Devlet memurlarının izinlerini ikamet edilen yer dışında geçirmek istemesi halinde herhangi bir onaya gerek bulunmadığı değerlendirilmekte olup, bahse konu izinlerin yurt dışında geçirilmesi durumunda ayrıca bir onay alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bağlamda, izinlerin yurt dışında geçirilmesi için ayrıca bir onaya gerek bulunmadığı ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç mevzuatları gereğince hizmetlerin aksamaması ve sürekliliğin sağlanması açısından personele istenildiğinde ulaşılabilmesine imkan sağlayacak şekilde iznin geçirileceği yere ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinin izin talebinde bulunulurken belirtilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Yıllık İzni Yurtdışında Geçirme İsteğine Dair Dilekçe Örneği


...........................
............... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


.....{Birim Adı}.... Başkanlığı'nda ........ sicil numarası ile .....{Unvan}... olarak görev yapmaktayım. …………………………… tarihleri arasındaki yıllık iznimi yurtdışında {Ülke Adı} geçirmek istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim..


{Ad Soyad}