Ücretsiz Doğum İzni Dilekçe Örneği

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalıĢmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalıĢabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıĢtığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleĢmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir................................ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 tarihinde doğum yaptım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde belirtilen doğum sonrası ücretsiz iznimi ……/…/… tarihinden geçerli olmak üzere kullanmak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


Tel.: ........

Sicil No: ..........