Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)

Projeyle Arşiv Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan, mülkiyete esas olmayan (yurt dışı kayıtları hariç) belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması, Arşiv Otomasyonu çerçevesinde ,arşivdeki orijinal belge üzerinden inceleme yapılarak kullanıcı tarafından  sayısal ortama  atılan bilgilerin  raporlama fonksiyonlarının geliştirilmesi hedeflenmiş, projenin gerçekleştirilmesiyle bu hedefe ulaşılmıştır.

Tapu Arşiv Otomasyonu Projesine Konu Olan Arşiv Belgeleri

*Yurt Dışı Zabıt-Kayıt Defterleri

*İstanbul TKBM Arşivindeki Temessük defterleri

*Köy ve Yayla Sınır Kayıtları ile Mer'a Tahsis Kararları

*Yurt Dışı Hasılat Kayıtları

*Tapu Tahrir Defterleri

*Tapu Tahrir Defterleri sayısal ortama aktarılmıştır. Bu defterlerdeki bilgilere de hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.

*Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan diğer bağımsız  devletlerin  birinci derecede  başvuru kaynağı  olan bu belgeler, mikrofilm  ve dijital kopyaları alındığından asırlarca daha yaşatılabilecektir.

*Mevcut Fihrist sistemine göre yurt dışındaki tespiti mümkün olmayan tapu kayıtlarının , taşınmaz ve malikleri ile ilgili indeks bilgilerinin sayısal ortama aktarılması sonucu oluşan yeni dokümantasyon  sistemi ile  bilgiye ulaşım daha kolaylaşmıştır.

*Çoğunluğu birinci derecede korunması gerekli taşınabilir kültür varlığı niteliğinde olan söz konusu belgelerin asılları yerine  mikrofilm  veya dijital kopyaları üzerinde yürütülen çalışmalar,belgelerin yıpranmasını önlemektedir.

*Diğer kurum ve kuruluşlara sayısal ortamda bilgi ve belge desteği daha kolay sağlanmaktadır.

*Çeşitli konularda istatistiki bilgilere daha kolay ulaşılmaktadır.

*Zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.

*Araştırma hizmetleri daha sağlıklı yürütülmektedir.

*Çalışmalar sayısal ortamdaki veriler üzerinden yürütüldüğünden ,personel sağlıksız çalışma ortamından ve çeşitli olumsuzluklardan etkilenmemektedir.