Temyize Cevap Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

ESAS NO                              : 20…/…..

KARAR NO                         : 20…/…..

TEMYİZ İSTEMİNE

KARŞILIK VEREN(Davalı): .......................................................

TEMYİZ EDEN (Davacı)   : .......................................................

VEKİLİ (var ise)                  : .......................................................

TEMYİZ KONUSU            : Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ……tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı “davanın reddi” yönündeki kararın bozulması talebiyle verilen temyiz dilekçesine karşılıklarımızdır.

TEBLİĞ TARİHİ                : (temyiz dilekçesinin Müdürlükçe tebliğ edildiği tarih)

KARŞILIKLARIMIZ         :

 

1)-

 

2)-

….

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda izah olunan ve re'sen gözetilebilecek olan sebepler karşısında, haksız ve mesnedsiz olan temyiz talebinin reddi ile “davanın reddine” ilişkin kararının temyizen onanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

 

 

(isim soyisim)

(imza)      

 

 

 

 

 

 

EKLER: