Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)

Kurucusu : Osman Bey
Hükümranlık Yılları : 1299-1923
Sınırları : Balkanlar,Yunanistan, Anadolu, Ege Adaları, Karadeniz ve kuzey sahilleri, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika

Osmanlı İmparatorluğu, uç beyliği olarak 1299 yılında Osman Bey tarafından Söğüt bölgesinde kurulmuştur. Batıya doğru genişleme yanında Türkmen göçleri ile birlikte güçlenen beylik giderek devlet konumuna ulaşmıştır. Afrika ve Avrupa’ya uzanan egemenlik alanları ile de imparatorluk hüviyetini kazanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu özellikle yükselme döneminde dünyanın sayılı devletlerinden bir olmuştur. Varlık mücadelesi içinde Türkler arasında bazı mücadeleler olmuşsa da Avrupa’nın güçlü orduları tüm gayretleri ile imparatorluğu doğuya doğru itme ve denizaşırı ülkelerde bulunan topraklarını ele geçirmek için asırlarca silahlı mücadele vermişlerdir.

Rumeli’ye geçiş, Bizans’ın batıdan tecrit edilmesi, İstanbul’un fethi,tüm Balkanlar ve Yunanistan’ın ele geçirilmesi, Ortadoğu’nun tamamına egemen olunması,Kuzey Afrika ülkelerinin imparatorluğa bağlanması Osmanlı tarihindeki önemli geçit noktalarıdır.

Güçlü bir Türk Devletinin bölgede bulunmasını en büyük tehdit olarak değerlendiren ülkeler, çok taraflı ittifaklarla imparatorluğu sarsmaya başlamışlardır.

Bekanın ayrılmaz bir parçası olan refah, kalkınma gerçekleşmediği için sağlanamamış ve imparatorluk yıkılmaya başlamıştır. İmparatorluğun siyasi gücü zaman içinde kademe kademe zayıflatılmış ve parçalanarak elden çıkmıştır.
1918 yılında Mondros Mütarekesini imzalayan imparatorluğun varlığı tartışılır hale gelmiştir.
1923 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile fiilen ve hukuken siyasi varlığı sona ermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu Türk tarihinin en uzun yaşayan siyasi varlığıdır. Yarattığı olaylarla tarihin akışında çok etkili olmuştur.
Türk kültür ve medeniyetinin yanında İslamiyetin de yayılmasında önemli roller üstlenmiştir. 600 yıllık dönem Türklerin dünyayı, dünyanın da Türkleri tanımasına sebep olmuştur.

İmparatorluk döneminde oluşturulan, kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan sayısız eserler yanında toplum hayatı, devlet hayatı, ordu, teşkilat vb. alanlarda tarihe malolmuş birçok uygulamalar bulunmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğundan devreden tüm borçları son kuruşuna kadar ödeyen Türkiye Cumhuriyeti mirasa sahip çıkma konusunda tüm dünyaya anlamlı bir mesaj vermiştir.