Ölüm Nedeniyle Mazeret İzni Dilekçe Örneği

Memura, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeĢinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir................................ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 tarihinde eşimin (çocuğumun/annemin/babamın/kardeşimin/eşimin annesinin/eşimin babasının/eşimin kardeşinin) ölmesi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün izin kullanmak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


Sicil No: .................