Mazeret İzni Dilekçe Örneği

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde,mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür................................ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 – ..../.../2014 tarihleri arasında mazeret izni kullanmak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


Tel.: ........

Sicil No: ..........