Kredi Masrafı İadesi Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

T.C. ................... KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na


Şikâyet Eden : ........................................................
Adres : ........................................................
E- Posta & Telefon : ........................................................
Şikâyet Edilen : ...................BANK A.Ş. ................... Şubesi Müdürlüğü
Adresi : ........................................................
Parasal Değeri : ..................... TL
Şikâyetin Tarihi :........................................................
Şikâyetin Konusu : Kullandırım masrafı adı altında alınan ................... TL’nin iadesi talebimdir. (4077/6-10. maddeleri)

Açıklamalar:
1-) ................... Bankası ................... Şubesi’nden ................... tarihinde “Konut Kredisi” adı altında ................... Türk Lirası kredi aldım.
2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)
4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde).
5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ................... TL’nin iade edilmesi gerekir.
6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.
7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler: 4077 Sayılı Kanun.
Hukuki Deliller: Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.
İstem Sonucu: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan Bin Yüz (1.100) Türk Lirası’nın tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.