Kira Alacağı İlamsız İcra Takibi Dilekçe Örneği

Kira alacağı için başlatılacak ilamsız icra takibi ve tahliyesi için İcra Müdürlüğü'ne verilmesi gereken dilekçe örneğidir. Dilekçe yanında varsa kira sözlemesi fotokopisi (2 adet) ve alacaklının kimlik fotokopisi istenmektedir. Başvuru sırasında bu formun doldurulması zorunludur ayrıca bir dilekçe istenmemektedir. Forma IBAN Hesap numaranızı eklemeyi unutmayın.

 

 

Örnek No:1*

 

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve              

    vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası       Ad Soyad (TC No)

    ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı      Adres

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği              

    yerleşim yerindeki adresi                                      :          

 

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,      Ad Soyad (TC No)

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı         Adres

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası        :

 

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,            .......................................................

    adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           : .......................................................

 

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla    ………-TL  Asıl Alacak

    tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile    0-TL İşlemiş Faiz

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat     + ----------------------------------------

    yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     ……….-TL Toplam alacağın, takip

    üzerinden talep edildiği ve faizi                            : tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

                                                                                     yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i

                                                                                     Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca

                                                                                     kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve

                                                                                     fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili

                                                                                     talebidir.

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan     ....................................................................

    bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu    ....................................................................

    rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    ....................................................................

    veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve   ....................................................................

    soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ...................................................................

    hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   ....................................................................

    soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          : ..................................................................

                       

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye    .... ..............................................................

    müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın  .... ..............................................................

    adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :... ..............................................................

                                   

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi             : Adres adresindeki taşınmaz için Yıl yılında ödenmeyen ….. aylık kira bedeli olan toplam ……..TL kira bedelinin ödenmesi ve borçlunun tahliyesini talep ederim.

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,   

    çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı         

   değilse borcun sebebi                                              : …………. tarihli kira sözleşmesi

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği      : HACİZ VE TAHLİYE

 

IBAN   : Alacaklının Hesap Numarası

 

            Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (İİK m.8, 58)

 

…../.…./…….

            Alacaklı İmzası