Yargıtay Karar Düzeltmeye Cevap Dilekçe Örneği

YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

ESAS NO                              : 20…/…..

KARAR NO                         : 20…/…..

KARAR DÜZELTME

            İSTEMİNE KARŞILIK

VEREN (Davalı)                  : ..........................................................

KARŞI TARAF (Davacı)    :

VEKİLİ (var ise)                  :

KARŞILIĞIN KONUSU    : Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen …… tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararın temyizen onanmasına ilişkin Yargıtay ….Hukuk Dairesi’nin …… tarihli ve E.2010/…..-K.2011/…..sayılı kararının düzeltilmesi istemine karşılığımızdır.

TEBLİĞ TARİHİ                : (karar düzeltme dilekçesinin tebliğ edildiği tarih)

KARŞILIKLARIMIZ         :

 

1)-

 

2)-

….

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yargıtay ….Hukuk Dairesi’nce verilen onama kararında, karar düzeltme sebeplerinden hiçbirisi mevcut olmadığından, haksız ve mesnetsiz olan düzeltme talebinin reddine karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

 

 

(isim soyisim)

(imza)      

 

 

 

 

EKLER: