Yargıtay Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


ESAS NO                              : 20…/…..

KARAR NO                         : 20…/…..

KARAR DÜZELTME

TALEBİNDE

BULUNAN (Davalı)                        : …………….....................................

KARŞI TARAF (Davacı)    :

VEKİLİ (var ise)                  :

KARAR DÜZELTME

KONUSU                              : Yargıtay ….Hukuk Dairesince verilen …… tarih ve E.2009/…..- K.2010/……sayılı onama kararının düzeltilerek, Ankara …Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ……tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamın bozulması istemine ilişkindir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                : (onama kararının Müdürlükçe tebliğ edildiği tarih)

KARAR DÜZELTME

NEDENLERİMİZ               :

 

1)-

 

2)-

….

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda ve temyiz sırasındaki dilekçelerimizde izah edilen sebeplerle, Yargıtay …..Hukuk Dairesi’nin yukarıda tarihi ve sayısı belirtilen kararının düzeltilmesi ile Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …..tarih ve E.2009/….- K.2010/…. sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

 

 

                                                                                                          (isim soyisim)

                                                                                    (imza)      

 

 

 

EKLER: