Hadım Sinan Paşa

Ak hadımlardan olup rivayete göre doğu Bosna'da Boroviniç isminde asîl bir aileye mensuptur. Sancakbeyliğiyle saraydan çıkmış 920 H. 1514 M.'de Anadolu beylerbeyi iken Çaldıran muharebesinde bulunmuş ve şehit düşen Rumeli beylerbeyi Hasan Paşa'nın yerine tayin edilmiştir (920 Receb ve 914 Eylül). Yavuz Sultan Selim Amasya'da Dukakinoğlu Ahmed Paşa'yı katlettikten sonra vezir-i âzamlığa hemen kimseyi tayin etmeyip Rumeli beylerbeyi Hadım Sinan Paşa'yı ilkbaharda Dulkadır oğlu Alaüddevle üzerine sevk edip kendisi de onu takiben Dulkadır hududu yakınlarına kadar inmişti. Hadım Sinan Paşa, Alâüddevle'yi mağlup ettikten sonra başını keserek Yavuz'a göndermiş ve bu hizmetinden dolayı boş olan vezir-i âzamlık henüz divanda vezir olmayan Hadım Sinan Paşa'ya verilmiştir (921 H. 1515 M).

Hadım Sinan Paşa bu makamda 921 senesi şaban ayı ortalarına kadar (1515 Ekim) takriben üç ay kadar bir zaman kalmış ve yerine beşinci defa Hersekzade Ahmed Paşa tayin edilmiştir; Hadım Sinan Paşa'nın azli bir gazab üzerine olmadığından hakkındaki teveccüh devam etmiş ve kendisini sevindirmek için pâdişâh tarafından 300.000 akçe ile bir kabza kılıç iki hil'at ve bir samur ihsan edilmiştir.

Diyarbakır taraflarında İranlıların bazı başarılarından canı sıkılan Yavuz Sultan Selim vezir-i âzam Hersekzade'yi dövdükten sonra hapsetmiş ve Hadım Sinan Paşa'yı ikinci defa vezir-i âzam tayin eylemiştir (23 Rebiulevvel sene 922 ve Mayıs 1516). Hadım Sinan Paşa malûm olduğu üzere 3 Muharrem 923,de (1917 Ocak 26) Ridaniye muharebesinde Çerkezlerin asıl ordu merkezine hücumlarında şehit olmuştur. Sadık ve cesur, aynı zamanda muvaffakiyetli olan bu değerli vezirinin vefatından Sultan Selim pek etkilenmiş ve "Yusuf'un tahtına nail oldum, fakat Sinan gibi sadık ve cesur serdarımdan ayrıldım" sözleriyle elemini açıklamıştır.