Doğum İzni Dilekçe Örneği

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalıĢmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalıĢabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıĢtığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleĢmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir................................ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

Ekte yer alan raporda da belirtildiği üzere 8 hafta sonra doğum yapacağımdan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında belirtilen doğum öncesi analık izni ile doğum sonrası analık iznini ve doğumun erken gerçekleşmesi halinde kullanamayacağım doğum öncesi analık izin sürelerinin kalan kısmını kullanmak istiyorum


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


EK: Doktor Raporu