Danıştay Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE
ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
 

ESAS NO                               : 20..../........
KARAR NO                         : 20..../........
TEMYİZ EDEN (Davalı)     : .................................................................
KARŞI TARAF (Davacı)     : .................................................................
VEKİLİ (var ise)                   : .................................................................
TEMYİZ KONUSU             : Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ……tarihli kararın temyizen incelenerek bozulması istemimizi içermektedir.
TEBLİĞ TARİHİ                 : (Kararın size tebliğ edildiği tarih)
TEMYİZ NEDENLERİ     :

1)-

2)-
….

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda izah olunan ve re’sen görülecek diğer sebepler karşısında, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.{Tarih}
DAVACI    
{İsim Soyisim}