Bölge İdare Mahkemesi İtiraz Dilekçesi Örneği

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

DAVA DOSYA NO             : ........./.........
İTİRAZ EDEN(DAVACI)   : ................. ({TCNO})
{Adres}

KARŞI TARAF(DAVALI)   : .................................................
{Adres}

TEBLİĞ TARİHİ             : ...................................................
KONUSU                             : ............... İdare Mahkemesinin ................ tarihli .................. istemimize karşı vermiş olduğu red kararının aşağıdaki gerekçelerimiz doğrultusunda kaldırılarak istem gibi karar verilmesi talebinden ibarettir.
İTİRAZ NEDENLERİ         :
1-  Dava dosyasında bulunan belge ve bilgilerle dava (savunma) dilekçesinde yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere davaya konu edilen idari işlem;
a..
b.
 Maddesine göre kanuna aykırıdır.
2-      Ayrıca, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27nci maddesinde aranan telafisi güç veya imkânsız zarar koşulu da gerçekleşmiştir. Bu durumda; yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, aksi yolda karar verilmesinde hukuka uygun değildir.
3-  .............

SONUÇ - İSTEM                   : ..................... İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması talebimize ilişkin vermiş olduğu red kararının kaldırılarak, yukarıda açıklanan nedenlerle ve yüce mahkemenin kendiliğinden gözeteceği nedenlerle, bana ve aileme telafisi güç ve imkânsız zararlar vermeye devam eden dava konusu işlemin tüm sonuçlarıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.


{Tarih}     
{İmza}     
{Ad Soyad}