Bedreddîn Tebrizî

13. yüzyılda yaşamış olan Anadolu Selçuklu mimarı Şeyh Bedreddin-i Tebrizi, Mevlevi kaynaklarında, İran'dan gelerek Konya'da Mevlânâ'nın çevresine katılan ve onun ölümünden sonra 1273 dolaylarında Mevlânâ Türbesine (Kubbe-i Hadra /Yeşil Kubbe) ilk biçimini veren mimar olarak tanıtılmaktadır..

Gene aynı kaynaklarda mimarlığından başka; "Türlü ilimler ve övünülecek sıfatlarla donanmıştı..Çeşitli fenleri bilen bir adamdı..Astronomi, aritmetik, kimya, simya ve hikmet ilminin her türünde zamanın yetiştirdiği tek kişi idi..Filozofların felsefelerinde de ikinci Sokrates ve Eflâtun'du" denmektedir.. Anadolu Selçuklu vezirlerinden Süleyman Pervane, Gürcü Hatun, Emir Alemeddin-i Kayser ve Sultan Veled tarafından yapımı Tebrizi'ye verilen Mevlâna Türbesi, 14. yy sonlarında Karamanoğulları döneminde kapsamlı bir onarım görmüş ve özgün biçimi bazı değişikliklere uğramıştır..Adına yalnız kaynaklarda rastlanan bu mimarın 13. yy'a ait başka yapılarda çalışıp çalışmadığı bilinmemektedir..