Babalık İzni Dilekçe Örneği

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir................................ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10 (on) gün izin kullanmak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


Tel.: ........

Sicil No: ..........