Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)

Kurucusu: Hakan Balamir
Hükümranlık Yılları:  375-454
Sınırları: Batıda bugünkü Fransa’ya kadar, doğuda Ural Dağları olmak üzere Balkanlar ve Kafkasya’yı kapsayan bölge.

Avrupa Hun İmparatorluğu, batıya göç eden Hun kabilelerinin Hakan Balamir liderliğinde Volga Hun devletini kurmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra devamlı, batı ve güneye doğru sınırlarını genişleten imparatorluk Avrupa’da egemen güç haline gelmiştir.
İmparatorluğun en güçlü siması Atilla idi.
378 yılında Hunlar Tuna’yı geçtiler, hiçbir karşı koyma olmadan Trakya’ya kadar ilerlediler. Bir bakıma büyük bir keşif olan bu hareketten sonra Tuna kuzeyine yöneldiler.
395 yılında Kafkaslardan Suriye’ye ve İç Anadolu’ya, batıda ise Trakya’ya kadar uzanan akınlar düzenlediler.
422 ve 423 yılında Rua ve Uldız komutasındaki ordu iki defa Roma’yı Bizanslardan kurtardı.
Atilla batıda Fransa’ya kadar ilerledi.
447 yılında Bizans’a barış şartlarını kabul ettirmek isteyen Atilla, Büyük Çekmeceye kadar ilerledi. Bizans barış istemek zorunda kaldı. Bazı bölgeler ile yüklüce bir harp tazminatı konusunda anlaşma sağlandı.
452 yılında Atilla 100.000 kişilik bir ordu ile Alpleri aşarak Venedik’e girdi. Roma’yı üçüncü defa kurtararak ülkesine döndü.
Atilla’nın ölümünden sonra imparatorluk küçüldü. Oğulları İlek, Dengizik ve İrnek’in çabaları devleti yeniden canlandırmaya yetmedi.

Avrupa Hunları akıncılık özelliklerinden büyük örnekler vermişlerdir. Eskiden aylar süren seferleri haftalara, bazen de günlere sığdıran Atilla, Türk Gücü ve süratini bütün Avrupa’ya tanıtmıştır.
Avrupa haritasının o dönemde alt üst olması nedeniyle bazı tarihçiler bilinçli olarak Avrupa Hun Devleti ile ilgili bilgileri ya hiç yazmamışlar ya da saptırmışlardır.