Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)

Kurucusu: Bayan Kağan
Hükümranlık Yılları: 565-805
Sınırları: Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar bugünkü Tuna boylarını kapsayan bölge.

Gök Türklere yenilen Avarlar batıya göç ederek merkezi Macaristan’da olan devleti kurmuşlardır. Avarlar İstanbul’u iki defa kuşatmışlar, ancak donanmaları olmadığı için başarılı olamamışlardır. Avarlar Slavların tarihinde önemli rol oynamışlardır. Slavlar Avar baskısı ile Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da bugünkü Slav oluşumunu meydana getirmişlerdir.
Avarlar gerek ordunun tertip ve düzeni gerekse teçhizatı açısından Bizans ordusunu da etkilemişlerdir. 

İkinci İstanbul seferinden sonra Avarlar zayıflamaya başlamış, 791 yılında Şarleman’a yenilen Avarlar Hıristiyanlığı kabul etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Baskılara dayanamayan Avarlar 795 yılında isyan etmişler,Şarleman’ın oğlu Papen ile iki yıl süren amansız mücadele sonunda yenilen Avarlar, 796 yılında hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. Avarlar bundan sonra Franklar’a bağlı olarak 805 yılına kadar hüküm sürmüşler daha sonra da Slavlaşarak tarih sahnesinden çekilmişlerdir.
Hun adetlerini uygulamışlar, slavlar’a gösterdikleri kolaylıklar ve hoşgörü ile onların Balkanlar’da egemen devlet olmalarını sağlamışlardır.

Avarlar, ziraat ve at yetiştiriciliği yanında kısmen de madencilikle uğraşmışlardır.