Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)

Kurucusu: AKŞAVAR (AKŞUNVAR)
Hükümranlık Yılları: 350-563 (567)
Sınırları: Hazar Denizi’nin doğusundan Tarım Havzasına kadar olan bölgeler ile Batı Türkistan, Pakistan ve Tibet bölgesi.

Akhunlar’ın 350 yıllarında Altay bölgesinden ayrılarak Türkistan’a geldikleri ve burada egemen oldukları, birçok tarihçinin bunları Eftalit olarak adlandırdığı bilinmektedir.

Akhunlar zamanla gelişip güçlenmişler, İran’la büyük mücadele veren Akhunlar Sasani ve Sabirlerle yapılan savaşlar sonunda en geniş topraklara kavuşmuşlardır.

Akıncı bir ruha sahip olan Akhunlar askerliğe verdikleri önem sayesinde İran’ın güçlü ordularını defalarca mağlüp etmişlerdir.
Akhunlar İran ve müttefiği olan Gök Türklerin ordularının müşterek akınları sonunda mağlup olmuş ve 563 (567) yılında dağılmışlardır. Toprakları Gök Türkler ve Sasaniler arasında paylaşılmıştır.

Hun örf ve adetlerini sürdüren Akhunlar, işgal ettikleri bölgelerde din, dil ve kültür konusunda tamamen hoşgörülü davranmışlar Hint ve Keşmirlilere Türk kültürünü tanıtmışlardır.