Kütüb-i Sitte: Hadis 2341

Buhari ve Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: "Sizden biriniz namaz sırasında yatmış idiyse veya namaza karşı gaflet etmiş (ve unutmuş) ise, hatırlar hatırlamaz onu kılsın. Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Beni anmak için namaz kıl!" (Ta-Ha 14).
Fasıl:
Namaz Bölümü
Konu:
Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Mevakitu's-Salat 37
Müslim, Mesacid 314, (684)
Tirmizi, Salat 131, (178)
Ebu Davud, Salat 11, (442)
Nesai, Mevakit 52, 53, (2, 293, 294)