Kara Kadı Necmettin Külliyesi

Külliye, camii medrese ve türbeden oluşmaktadır. Evvelce mevcut olan hamam yıkılmış temelleri ayaktadır. Camii ve medrese organik bir bütünlük içindedir. 

Doğu batı ve kuzeyden öğrenci odalarının çevrelediği medrese U planlıdır. Kuzey kısmı da dahil olmak üzere dört yönden revaklarla çevrilmiştir. Medrese odaları geçme tonozla, revakların üzeri ise ahşap çatı ile kapatılmıştır. 

Ortadaki açık avluya sekizgen bir şadırvan yerleştirilmiştir. 
Kuzey revaktan girilen camii altıgen planlı ve kubbeyle örtülüdür. 
Cami'nin güney yönünde beşgen planlı ve eliptik bir kubbeyle örtülü türbe bulunmaktadır.