Savran Köyü Camii


Çivril İlçesi’ne 5 km uzaklıktadır. Hicri 1298, Miladi 1882 tarihinde
yapılmıştır. Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesi üzerinde
Ömer Ağa adında bir zat tarafından yaptırıldığı ve kitabe de “ Didi
tarih bir müferrah mabet oldu çehriya” yazısı bulunmaktadır.Uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Orta da üçerden altı ahşap sütunun
taşıdığı kemerler cami mekanının mihrap duvarını dikey olarak üç sahına
ayırmaktadır. Duvarlar pencere alt seviyesine kadar içten moloz taş ve
tuğla, dışta ise muntazam blok taşlardan örgülüdür. Blok taşların büyük
bir kısmı devşirme görünümündedir. Bu kesimden yukarısı ise kerpiç
örgülüdür. Cami mekanının aydınlatan pencereler iki sıra halinde, yan
duvarlarda altta üçer pencere, mihrap duvarında ise iki pencere olarak
görülür. Üst sırada ise kuzey duvarı dışında üçer pencere bulunmaktadır.
Üst sıra pencereler sivri kemerli, alçı şebekeli ve vitraylıdır.